Data wydania 2021-06-04
w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na działce ozn. nr geod.: 66/19, stanowiącej pas drogowy ul. Słonecznej oraz na działce ozn. nr geod. 66/40, stanowiącej pas drogowy ul. Obwodowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.26.2021.PW

budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na działce ozn. nr geod.: 66/19, stanowiącej pas drogowy ul. Słonecznej oraz na działce ozn. nr geod. 66/40, stanowiącej pas drogowy ul. Obwodowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

            Bielsk Podlaski, dnia 4 czerwca 2021 r.

GP.6733.26.2021.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia 27. 05. 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów , w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Marek Komsta.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na działce ozn. nr geod.: 66/19, stanowiącej pas drogowy ul. Słonecznej oraz na działce ozn. nr geod. 66/40, stanowiącej pas drogowy ul. Obwodowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

z upoważnienia Burmistrza Miasta
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Kazimierz PRUS

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 07.06.2021 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
 - umieszczenie na stronie internetowej;
 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2021-06-04

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2021-06-04

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2021-06-04