Informacja - GP.6733.25.2017.PK z dnia 2017-07-21 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-07-21
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.25.2017.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 21 lipca 2017 r.

nasz znak: GP.6733.25.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonym na wniosek z dnia 03.07.2017 r., złożony przez Pana Grzegorza FALKOWSKIEGO zam. Piliki – zostały skompletowane akta sprawy.

 

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej zlokalizowaną na działkach oznaczonych nr ewid.: 159/6 i 159/4 (ul Zajęcza) oraz 159/17 (ul. Wilcza) położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY w Bielsku Podlaskim

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  21.07.2017 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2017-07-21

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-07-21

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-07-21