Informacja - GP.6733.25.2016.PW z dnia 2016-12-28 dotyczący Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim,

Data wydania 2016-12-28
w sprawie Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim,
Tytuł GP.6733.25.2016.PW

Bielsk Podlaski, 28 grudnia 2016 r.

GP.6733.25.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 22.12.2016 r., złożony przez Miasto Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

Zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim,

- na działce oznaczonej nr ewidencyjnym:2995, położonej przy ul. Kopernika w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim;

- na działkach ozn. Nr geod. 4692/1; 4692/2; 4692/3; 4696/5; 4693/1; 3252/2; 3227; 3250/1; 4691/5; 4691/7; 3219; 3258/1; 3258/2; 3242/6; 3243/5 oraz części działki ozn. nr geod. 3251/1, położonych przy ul. Białowieskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim;

- na częściach działek ozn. nr geod. 2757/4; 2761, położonych przy ul. Jagiellońskiej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim;

- na działce oznaczonej nr ewidencyjnym:472, położonej przy ul. Sosnowej w obrębie: 2 STUDZIWODY w Bielsku Podlaskim;
- na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym:
4392; 4391, położonych przy ul. Reja w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 28.12.2016 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2016-12-28

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2016-12-28

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2016-12-28