Informacja - GP.6733.24.2016.PW z dnia 2016-12-14 dotyczący budowę budynku innowacyjnego dworca kolejowego (IDS) w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i energetycznej oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Kolejowej, na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym:59/34, położonej przy ul. Kolejowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2016-12-14
w sprawie budowę budynku innowacyjnego dworca kolejowego (IDS) w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i energetycznej oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Kolejowej, na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym:59/34, położonej przy ul. Kolejowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.24.2016.PW

Bielsk Podlaski, dnia 14 grudnia 2016 r.

GP. 6733.24.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego nr 25/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. wydana na wniosek złożony w dniu 03.10.2016 r., przez Polskie Koleje Państwowe S. A., ul. Szczęśliwicka 62, 00- 973 Warszawa, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pani Ewa Rowicka Polskie Koleje Państwowe S. A. Biuro Inwestycji, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80- 852 Gdańsk.

  Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę budynku innowacyjnego dworca kolejowego (IDS) w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i energetycznej oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Kolejowej, na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym:59/34, położonej przy ul. Kolejowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

  W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Z upoważnienia
  Burmistrza
  tMiasta Bielsk Podlaski

  Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

  Kazimierz Prus

  Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

  poprzez umieszczenie w dniu 14.12.2016 r. na:

  - tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

  - stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

  - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

  Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

  Metryka strony

  Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

  Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

  Data wytworzenia: 2016-12-14

  Wprowadzający: Paweł Wasilewski

  Modyfikujący: Paweł Wasilewski

  Data modyfikacji: 2016-12-14

  Opublikował: Paweł Wasilewski

  Data publikacji: 2016-12-14