Informacja - GP.6733.24.2016.PW z dnia 2016-12-05 dotyczący budowy budynku innowacyjnego dworca kolejowego (IDS) w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i energetycznej oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Kolejowej,, na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym:59/34, położonej przy ul. Kolejowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2016-12-05
w sprawie budowy budynku innowacyjnego dworca kolejowego (IDS) w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i energetycznej oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Kolejowej,, na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym:59/34, położonej przy ul. Kolejowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.24.2016.PW

Bielsk Podlaski, 05. 12. 2016 r.

GP.6733.24.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 t.j.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 03.10.2016 r., przez Polskie Koleje Państwowe S. A., ul. Szczęśliwicka 62, 00- 973 Warszawa, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pani Ewa Rowicka Polskie Koleje Państwowe S. A. Biuro Inwestycji, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80- 852 Gdańsk.,- zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę budynku innowacyjnego dworca kolejowego (IDS) w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i energetycznej oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Kolejowej,, na części działki oznaczonej nr ewidencyjnym:59/34, położonej przy ul. Kolejowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 05.12.2016 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2016-12-05

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2016-12-05