Data wydania 2021-05-18
w sprawie budowy 24-26 miejsc postojowych, dwóch zjazdów publicznych z ul. Widowskiej oraz dwóch dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą
Tytuł GP.6733.23.2021.PW

budowa 24-26 miejsc postojowych, dwóch zjazdów publicznych z ul. Widowskiej oraz dwóch dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Kopernika 1,
17-100 Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski, dnia 18 maja 2021 r.

 

GP.6733.23.2021.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, złożony w dniu 14.05.2021 r. przez Zarząd Powiatu w Bielsku Podlaskim.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę 24-26 miejsc postojowych, dwóch zjazdów publicznych z ul. Widowskiej oraz dwóch dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą planowanych na:
- części działki ozn. nr geod. 2525/1 stanowiącej drogę miejską;
- części działki ozn. nr geod. 2549/1 stanowiącej pas drogowy ul. Widowskiej;
- działkach ozn. nr geod. 2525/3 i 2525/4 położonych przy ul. Widowskiej;
- na części działki nr geod.: 2524/2 położonej przy ul. Widowskiej;
położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest
w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kazimierz Prus
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 18.05.2021 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
 - umieszczenie na stronie internetowej;
 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2021-05-18

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2021-05-18

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2021-05-18