Informacja - GP.6733.23.2016.PW z dnia 2017-02-08 dotyczący budowy sieci kablowej średniego napięcia 15 kV o długości ok. 1,5 km zlokalizowanej przy ul. Dubiażyńskiej, Prusa, Wojska Polskiego, Lotniczej, Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2017-02-08
w sprawie budowy sieci kablowej średniego napięcia 15 kV o długości ok. 1,5 km zlokalizowanej przy ul. Dubiażyńskiej, Prusa, Wojska Polskiego, Lotniczej, Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.23.2016.PW

Bielsk Podlaski, dnia 8 lutego 2017 r.

GP.6733.23.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek złożony w dniu 07.11.2016 r. przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje TARE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Składowej 12 lok. 211, 15-399 Białystok reprezentowane przez Panią Annę Dobrzycką- zostały skompletowane akta sprawy.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

            Budowę sieci kablowej średniego napięcia 15 kV o długości ok. 1,5 km zlokalizowanej przy ul. Dubiażyńskiej, Prusa, Wojska Polskiego, Lotniczej, Jana Pawła II, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym:505/3; 343; 507/18; 544/3; 544/9; 544/4; 547; 551; 548; 549; 550; 529/7; 529/8; 529/9; 540/4; 540/5; 540/8; 540/10; 540/9; 500/27; 541/2; 354/3; 4325/4; 4325/5; 4325/6; 4325/3; 4324/1; 4323/2; 4323/5; 4293/2; 4292/6; 4292/5; 590/6; 590/3; 5159; 4322/1; 4321/1; 4321/2, położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 08.02.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

      Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-02-08

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-02-08