Informacja - GP.6733.22.2016.PK z dnia 2016-12-19 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2016-12-19
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.22.2016.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 19 grudnia 2016 r.

nasz znak: GP.6733.22.2016.PK

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek złożony w dniu 07.11.2016r., przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje TARE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Składowej 12 lok. 211, 15-399 Białystok reprezentowaną przez Panią Annę Dobrzycką – zostały skompletowane akta sprawy.

            Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kablowej średniego napięcia 15 kV o długości ok. 1 km zlokalizowanej przy ul. Gen. J. Bema, Bohaterów Września, Dubiażyńskiej, Asnyka, Wojska Polskiego, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 237/1, 223, 808, 215/3, 215/1, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 202/4, 202/3, 202/1, 809, 755, 770, 807, 208/1 położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY oraz na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 354/2, 4443/3, 4444, 4417 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 20.12.2016 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2016-12-19

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2016-12-20

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2016-12-20