Informacja - GP.6733.22.2016.PK z dnia 2016-11-14 dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2016-11-14
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.22.2016.PK

Bielsk Podlaski, 14 listopada 2016 r.

Znak sprawy: GP.6733.22.2016.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, na wniosek z dnia 07.11.2016 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje TARE Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Składowej 12 lok. 211, 15-399 Białystok reprezentowane przez Panią Annę Dobrzycką.

          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kablowej średniego napięcia 15 kV o długości ok. 1 km zlokalizowanej przy ul. Gen. J. Bema, Bohaterów Września, Dubiażyńskiej, Asnyka, Wojska Polskiego, na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 237/1, 223, 808, 215/3, 215/1, 208/3, 208/4, 208/5, 208/6, 202/4, 202/3, 202/1, 809, 755, 770, 807, 208/1 położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY oraz na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 354/2, 4443/3, 4444, 4417 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

         Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

         Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.    

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 15.11.2016 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2016-11-14

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2016-11-14