Informacja - GP. 6733.20.2017.PW z dnia 2017-08-29 dotyczący budowy linii wodociągowej z rur PCV Ø110 , na działce oznaczonej nr geod. 157/1 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. 11 Listopada, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2017-08-29
w sprawie budowy linii wodociągowej z rur PCV Ø110 , na działce oznaczonej nr geod. 157/1 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. 11 Listopada, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP. 6733.20.2017.PW

Bielsk Podlaski, dnia 29 sierpnia 2017 r.

GP. 6733.20.2017.PW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego nr 27/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. wydana na wniosek złożony w dniu 30. 05. 2017 r., przez Panią Helenę Lipińską, zam. ul. 11 Listopada 109, 17- 100 Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

     Budowę linii wodociągowej z rur PCV Ø110 , na działce oznaczonej nr geod. 157/1 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. 11 Listopada, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z upoważnienia
 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

 

            Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 29.08.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

            Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2017-08-29

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-08-29

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-08-29