Informacja - GP. 6733.20.2017.PW z dnia 2017-06-23 dotyczący budowy linii energetycznej napowietrznej i kablowej NN oświetlenia ulicznego oraz demontaż przewodów i opraw linii energetycznej NN oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej, na działkach oznaczonych nr geod. :5182/2 i 1737/3, stanowiących pasy drogowe ul. Kolejowej i Mickiewicza, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2017-06-23
w sprawie budowy linii energetycznej napowietrznej i kablowej NN oświetlenia ulicznego oraz demontaż przewodów i opraw linii energetycznej NN oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej, na działkach oznaczonych nr geod. :5182/2 i 1737/3, stanowiących pasy drogowe ul. Kolejowej i Mickiewicza, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP. 6733.20.2017.PW

Bielsk Podlaski, dnia 23 czerwca 2017 r.

GP. 6733.20.2017.PW

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego nr 20/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. wydana na wniosek złożony w dniu 27. 04. 2017 r., przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski.
         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

         Budowę linii energetycznej napowietrznej i kablowej NN oświetlenia ulicznego oraz demontaż przewodów i opraw linii energetycznej NN oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej, na działkach oznaczonych nr geod. :5182/2 i 1737/3, stanowiących pasy drogowe ul. Kolejowej i Mickiewicza, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

         W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

        Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

 

 

            Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 23.06.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

            Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-06-23

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-06-23