Informacja - GP.6733.20.2017.PW z dnia 2017-06-21 dotyczący Budowę linii wodociągowej z rur PCV Ø110 , na działce oznaczonej nr geod. 157/1 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. 11 Listopada, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2017-06-21
w sprawie Budowę linii wodociągowej z rur PCV Ø110 , na działce oznaczonej nr geod. 157/1 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. 11 Listopada, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.20.2017.PW

            Bielsk Podlaski, 21 czerwca 2017 r.

 

GP.6733.20.2017.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 30. 05. 2017 r., złożony przez Panią Helenę Lipińską, zam. ul. 11 Listopada 109, 17- 100 Bielsk Podlaski.

        Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

       Budowę linii wodociągowej z rur PCV Ø110 , na działce oznaczonej nr geod. 157/1 stanowiącej pas drogowy drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. 11 Listopada, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

       Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

       Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

       W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

       Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 21.06.2017 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

        Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-06-21

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-06-21