Data wydania 2021-05-25
w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na działce oznaczonej nr geod.: 3387/10, stanowiącej drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Chmielnej oraz części działki ozn. nr geod. 3091/1, stanowiącej pas drogowy ul. Chmielnej ( obręb 3 Bielsk Podlaski) w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.2.2021.PW

budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na działce oznaczonej nr geod.: 3387/10, stanowiącej drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Chmielnej oraz części działki ozn. nr geod. 3091/1, stanowiącej pas drogowy ul. Chmielnej ( obręb 3 Bielsk Podlaski) w Bielsku Podlaskim

 

Bielsk Podlaski, dnia 25 maja 2021 r.

GP. 6733.2.2021.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 10/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, wydana na wniosek złożony w dniu 25 .01. 2021 r. (uzupełniony w dniu 18.02.2021 r.), przez Panią Krystynę Borucką, zam. Warszawa, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Mikołaj Sacharewicz, zam. Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na działce oznaczonej nr geod.: 3387/10, stanowiącej drogę wewnętrzną odchodzącą od ul. Chmielnej oraz części działki ozn. nr geod. 3091/1, stanowiącej pas drogowy ul. Chmielnej ( obręb 3 Bielsk Podlaski) w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 25.05.2021 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2021-05-25

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2021-05-25

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2021-05-25