Data wydania 2020-03-06
w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na części działki ozn. nr geod. 1737/7 oraz działce 5196/8, stanowiących pas drogowy ul. Mickiewicza, części działki ozn, nr geod. 2993/5 stanowiącej pas drogowy ul. Kopernika oraz części działki ozn. nr geod. 2962/2, położonej u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. Kopernika, leżących w obrębie 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.2.2020.PW

Bielsk Podlaski, dnia 6 marca 2020 r.

GP. 6733.2.2020.PW

 O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 5/2020 z dnia 6 marca 2020 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, wydana na wniosek z dnia 29.01.2020 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp.z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Usługi Instalacyjno- Budowlane Zbigniew Świaniewicz, ul. Długosza 8, 16-001 Kleosin.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na części działki ozn. nr geod. 1737/7 oraz działce 5196/8, stanowiących pas drogowy ul. Mickiewicza, części działki ozn, nr geod. 2993/5 stanowiącej pas drogowy ul. Kopernika oraz części działki ozn. nr geod. 2962/2, położonej u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. Kopernika, leżących w obrębie 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 06.03.2020 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2020-03-06

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2020-03-06

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2020-03-06