Data wydania 2020-02-25
w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na części działki ozn. nr geod. 1737/7 oraz działce 5196/8, stanowiących pas drogowy ul. Mickiewicza, części działki ozn, nr geod. 2993/5 stanowiącej pas drogowy ul. Kopernika oraz części działki ozn. nr geod. 2962/2, położonej u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. Kopernika, leżących w obrębie 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.2.2020.PW

Budowa gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na części działki ozn. nr geod. 1737/7 oraz działce 5196/8, stanowiących pas drogowy ul. Mickiewicza, części działki ozn, nr geod. 2993/5 stanowiącej pas drogowy ul. Kopernika oraz części działki ozn. nr geod. 2962/2, położonej u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. Kopernika, leżących w obrębie 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim

 

Bielsk Podlaski, dnia 25 lutego 2020 r.

 GP.6733.2.2020.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, prowadzonej na wniosek z dnia 29.01.2020 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp.z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Usługi Instalacyjno- Budowlane Zbigniew Świaniewicz, ul. Długosza 8, 16-001 Kleosin – zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na części działki ozn. nr geod. 1737/7 oraz działce 5196/8, stanowiących pas drogowy ul. Mickiewicza, części działki ozn, nr geod. 2993/5 stanowiącej pas drogowy ul. Kopernika oraz części działki ozn. nr geod. 2962/2, położonej u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. Kopernika, leżących w obrębie 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

podpisał
z upoważnienia Burmistrza Miasta
Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej
Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 25.02.2020 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2020-02-25

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2020-02-25

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2020-02-25