Informacja - GP.6733.2.2018.PK z dnia 2018-02-23 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.2.2018.PK

Data wydania 2018-02-23
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GP.6733.2.2018.PK
Tytuł GP.6733.2.2018.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 23 lutego 2018 r.

nasz znak: GP.6733.2.2018.PK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonej na wniosek złożony w dniu 02.02.2018 r., przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Kleszczelowskiej 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowany przez Dyrektora Panią Bożenę Grotowicz – zostały skompletowane akta sprawy.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę bloku szpitalnego na potrzeby kompleksowej rehabilitacji wieloprofilowej zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr geod.: 3607/14, 3607/15 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  23.02.2018 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-02-23

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-02-23

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-02-23