Informacja - GP.6733.2.2018.PK z dnia 2018-02-05 dotyczący OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.2.2018.PK

Data wydania 2018-02-05
w sprawie OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE GP.6730.2.2018.PK
Tytuł GP.6733.2.2018.PK

            Bielsk Podlaski,  05 luty 2018 r.

znak sprawy: GP.6733.2.2018.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz.1073) w związku z art. 6 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 21) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek złożony w dniu 02.02.2018 r., przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Kleszczelowskiej 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowany przez Dyrektora Panią Bożenę Grotowicz.

          Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę bloku szpitalnego na potrzeby kompleksowej rehabilitacji wieloprofilowej zlokalizowanego na działkach oznaczonych nr geod.: 3607/14, 3607/15 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim

          Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

           Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

           W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                       

podpisał z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kazimierz Prus

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 06.02.2018 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-02-05

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-02-07

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-02-07