Informacja - GP. 6733.2.2017.PW z dnia 2017-03-30 dotyczący budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości ok 325 m, na działkach oznaczonych nr geod. :3784/1 i 4157 oraz części działki ozn. nr geod. 4200/4 stanowiącej pas drogowy ul. Rejtana, położonych przy ul. Rejtana w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2017-03-30
w sprawie budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości ok 325 m, na działkach oznaczonych nr geod. :3784/1 i 4157 oraz części działki ozn. nr geod. 4200/4 stanowiącej pas drogowy ul. Rejtana, położonych przy ul. Rejtana w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP. 6733.2.2017.PW

Bielsk Podlaski, dnia 30 marca 2017 r.

GP. 6733.2.2017.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego nr 7/2017 z dnia 30 marca 2017 r. wydana na wniosek złożony w dniu 13.02.2017 r., przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski.


                   Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

Budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości ok 325 m, na działkach oznaczonych nr geod. :3784/1 i 4157 oraz części działki ozn. nr geod. 4200/4 stanowiącej pas drogowy ul. Rejtana, położonych przy ul. Rejtana w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.
W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

                  Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu
30.03.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

                Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2017-03-30

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-03-30

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-03-30