Data wydania 2021-05-25
w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: • 1992/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Kleeberga; • 2113/8, 4797 stanowiące pas drogi gminnej ul. Wschodnia; • 3904 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Broniewskiego; • 3950, 2168/4, 2169/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Kowalskiej; 4208/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI
Tytuł GP.6733.19.2021.TD

budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.: • 1992/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Kleeberga; • 2113/8, 4797 stanowiące pas drogi gminnej ul. Wschodnia; • 3904 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Broniewskiego; • 3950, 2168/4, 2169/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Kowalskiej; • 4208/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI

 

Bielsk Podlaski, dnia 25 maja 2021 r.

GP.6733.19.2021.TD

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 745) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 6.05.2021 r. złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pani Monika JAMIOŁKOWSKA  – zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.:

  • 1992/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Kleeberga;
  • 2113/8, 4797 stanowiące pas drogi gminnej ul. Wschodnia;
  • 3904 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Broniewskiego;
  • 3950, 2168/4, 2169/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Kowalskiej;
  • 4208/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej

położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Burmistrza Miasta

/-/ Kazimierz Prus

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu  25.05.2021 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dąbrowski

Data wytworzenia: 2021-05-25

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2021-05-24

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2021-05-24