Data wydania 2021-05-11
w sprawie budowy budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.:1992/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Kleeberga; 2113/8, 4797 stanowiące pas drogi gminnej ul. Wschodnia; 3904 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Broniewskiego; 3950, 2168/4, 2169/2 stanowiące pas drogi gminnej ul. Kowalskiej; 4208/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.
Tytuł GP.6733.19.2021.TD

budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.:1992/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Kleeberga; 2113/8, 4797 stanowiące pas drogi gminnej ul. Wschodnia; 3904 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Broniewskiego; 3950, 2168/4, 2169/2 stanowiące pas drogi gminnej ul. Kowalskiej; 4208/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

 

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Kopernika 1,
17-100 Bielsk Podlaski

Bielsk Podlaski, dnia 11 maja 2021 r.

znak sprawy: GP.6733.19.2021.TD

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie na wniosek z dnia z dnia 06.05.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen. S. Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pani Monika JAMIOŁKOWSKA.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia wraz niezbędną infrastrukturą techniczną planowanego na części działki oznaczonej nr ewid.:

  • 1992/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Kleeberga;
  • 2113/8, 4797 stanowiące pas drogi gminnej ul. Wschodnia;
  • 3904 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Broniewskiego;
  • 3950, 2168/4, 2169/2 stanowiące pas drogi gminnej ul. Kowalskiej;
  • 4208/2 stanowiącej pas drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej
    położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest
w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                                                                Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kazimierz Prus
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

 

 

 

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 11.05.2021 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
 - umieszczenie na stronie internetowej;
 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Dąbrowski inspektor GP

Data wytworzenia: 2021-05-11

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2021-05-11

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2021-05-11