Informacja - GP.6733.19.2016.PK z dnia 2016-11-23 dotyczący wydano decyzję nr 22/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiznego

Data wydania 2016-11-23
w sprawie wydano decyzję nr 22/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiznego
Tytuł GP.6733.19.2016.PK

Bielsk Podlaski, dnia 23 listopada 2016 r.

nasz znak: GP. 6733.19.2016.PK
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 22/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. wydana na wniosek złożony w dniu 05.09.2016 r., zmieniony w dniu 11.10.2016 r. przez DANWOOD S.A. z siedzibą przy ul. Brańskiej 132, 17-100 Bielsk Podlaski.

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii/przyłącza elektroenergetycznego napowietrzno - kablowego SN 15 kV do stacji transformatorowej usytuowanej w nowoprojektowanym budynku zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 222/2, 225, 224/1, 228/3 oraz na części działki oznaczonej nr ewid.: 73/1 stanowiącej pas drogowy ul. Brańskiej położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Podpisał z upoważnienia
Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 25.11.2016 r. na:

 - tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2016-11-25

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2016-11-25