Informacja - GP.6733.19.2016.PK z dnia 2016-11-14 dotyczący ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2016-11-14
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.19.2016.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 14 listopada 2016 r.

nasz znak: GP.6733.19.2016.PK

  O B W I E S Z C Z E N I E

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek złożony w dniu 05.09.2016 r., zmieniony w dniu 11.10.2016 r. przez DANWOOD S.A. z siedzibą przy ul. Brańskiej 132, 17-100 Bielsk Podlaski - zostały skompletowane akta sprawy.

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii/przyłącza elektroenergetycznego napowietrzno - kablowego SN 15 kV do stacji transformatorowej usytuowanej w nowoprojektowanym budynku zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 222/2, 225, 224/1, 228/3 oraz na części działki oznaczonej nr ewid.: 73/1 stanowiącej pas drogowy ul. Brańskiej położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 15.11.2016 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2016-11-14

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2016-11-14

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2016-11-14