Informacja - GP.6733.19.2016.PK z dnia 2016-09-07 dotyczący OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2016-09-07
w sprawie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.19.2016.PK

Bielsk Podlaski,  07 września 2016 r.

Znak sprawy: GP.6733.19.2016.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w związku z art. 61 § 4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym,  na wniosek złożony w dniu 05.09.2016 r., przez  DANWOOD S.A. z siedziba przy ul. Brańskiej 132, 17-100 Bielsk Podlaski.

             Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii / przyłącza elektroenergetycznego napowietrzno - kablowego SN 15 kV do stacji transformatorowej usytuowanej w nowoprojektowanym budynku zlokalizowanej na części działek oznaczonych nr ewidencyjnymi 222/2, 225, 224/1, 224/2, 228/3 położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Brańskiej w Bielsku Podlaskim.

              Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

             Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za

dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 07.09.2016 r. poprzez: 

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
- umieszczenie na stronie internetowej;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk - Ref.Gp.

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-09-28

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-09-28