Informacja - GP.6733.18.2017.PW z dnia 2017-06-22 dotyczący budowy innowacyjnego dworca kolejowego (IDS) w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i energetycznej oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Kolejowej, na działkach oznaczonych nr geod.:59/32; 59/33; 59/34 stanowiących tereny kolejowe otwarte oraz działce ozn. nr geod. 59/38 stanowiącej tereny kolejowe zamknięte, położonych przy ul. Kolejowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2017-06-22
w sprawie budowy innowacyjnego dworca kolejowego (IDS) w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i energetycznej oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Kolejowej, na działkach oznaczonych nr geod.:59/32; 59/33; 59/34 stanowiących tereny kolejowe otwarte oraz działce ozn. nr geod. 59/38 stanowiącej tereny kolejowe zamknięte, położonych przy ul. Kolejowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.18.2017.PW

Bielsk Podlaski, 22. 06. 2017 r.

GP.6733.18.2017.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

 

                  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 t.j.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu wszczętym na wniosek złożony w dniu 25. 04. 2017 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony przez Polskie Koleje Państwowe S. A., Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pani Marta Kaczmarzyk Biuro Projektowania PKP S. A., ul. Dyrekcyjna 2-4, 80- 852 Gdańsk,- zostały skompletowane akta sprawy.

               Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę innowacyjnego dworca kolejowego (IDS) w Bielsku Podlaskim wraz z zagospodarowaniem terenu i budową przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej i energetycznej oraz budowę zjazdu publicznego z ul. Kolejowej, na działkach oznaczonych nr geod.:59/32; 59/33; 59/34 stanowiących tereny kolejowe otwarte oraz działce ozn. nr geod. 59/38 stanowiącej tereny kolejowe zamknięte, położonych przy ul. Kolejowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

             W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 22.06.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

             Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-06-22

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-06-22