Data wydania 2021-01-08
w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 150mm o długości około 100 m z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej i sieci wodociągowej z rur PE lub PVC DN 100 mm o długości około 155 mb z wcinką w ul. Ogrodowej z 1 hydrantem nadziemnym, na działce oznaczonej nr geod.: 2484/11 i części działki ozn. nr geod. 2411/12, stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej ( obręb 3 Bielsk Podlaski) w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.17.2020.PW

budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 150mm o długości około 100 m z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej i sieci wodociągowej z rur PE lub PVC DN 100 mm o długości około 155 mb z wcinką w ul. Ogrodowej z 1 hydrantem nadziemnym, na działce oznaczonej nr geod.: 2484/11 i części działki ozn. nr geod. 2411/12, stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej ( obręb 3 Bielsk Podlaski) w Bielsku Podlaskim.

 

Bielsk Podlaski, dnia 8 stycznia 2021 r.

 

GP. 6733.17.2020.PW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 1/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym wydana na wniosek złożony w dniu 24 .11. 2020 r., złożony przez Panią Anetę Kufel, zam. Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC DN 150mm o długości około 100 m z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej i sieci wodociągowej z rur PE lub PVC DN 100 mm o długości około 155 mb z wcinką w ul. Ogrodowej z 1 hydrantem nadziemnym, na działce oznaczonej nr geod.: 2484/11 i części działki ozn. nr geod. 2411/12, stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej ( obręb 3 Bielsk Podlaski) w Bielsku Podlaskim.

    W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 08.01.2020 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski

Data wytworzenia: 2021-01-08

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2021-01-08

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2021-01-08