Data wydania 2018-12-12
w sprawie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV od istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i kontenerowej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 950/1; 1762/1; 1762/2; 1764/11; 1814 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) przy ul. Białostockiej i Rejtana w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.17.2018.PW

 

Bielsk Podlaski, dnia 12 grudnia 2018 r.

GP.6733.17.2018.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie prowadzonej na wniosek z dnia 13.11.2018 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, złożony przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje Elsam Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17- 100 Bielsk Podlaski– zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV od istniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i kontenerowej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geod.: 950/1; 1762/1; 1762/2; 1764/11; 1814 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) przy ul. Białostockiej i Rejtana w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

podpisał
z upoważnienia Burmistrza Miasta
Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej
Kazimierz Prus

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu  12.12.2018 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-12-12

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-12-12

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-12-12