Data wydania 2020-12-18
w sprawie budowy odcinka instalacji elektrycznej doziemnej średniego napięcia, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 1692/8; 1705; 5194/3 i 1707/5 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), zlokalizowanych w pobliżu ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.16.2020.PW

Budowa odcinka instalacji elektrycznej doziemnej średniego napięcia, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 1692/8; 1705; 5194/3 i 1707/5 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), zlokalizowanych w pobliżu ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Bielsk Podlaski, dnia 17 grudnia 2020 r.

GP. 6733.16.2020.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 19/2020 z dnia 17. 12. 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym wydana na wniosek złożony w dniu 27. 10. 2020 r., przez The Corner Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Okrężna 99, 02- 933 Warszawa, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Elektroenergetyka- Wojciech Grudziński, ul. Modlińska 10/ lok.U2, 15-066 Białystok.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę odcinka instalacji elektrycznej doziemnej średniego napięcia, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 1692/8; 1705; 5194/3 i 1707/5 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), zlokalizowanych w pobliżu ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 18.12.2020 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2020-12-18

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2020-12-18

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2020-12-18