Informacja - GP.6733.16.2020.PW z dnia 2020-12-09 dotyczący budowy odcinka instalacji elektrycznej doziemnej średniego napięcia, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 1692/8; 1705; 5194/3 i 1707/5 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), zlokalizowanych w pobliżu ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2020-12-09
w sprawie budowy odcinka instalacji elektrycznej doziemnej średniego napięcia, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 1692/8; 1705; 5194/3 i 1707/5 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), zlokalizowanych w pobliżu ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.16.2020.PW

 

Bielsk Podlaski, dnia 9 grudnia 2020 r.

GP.6733.16.2020.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek z dnia 27. 10. 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, złożony przez The Corner Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Okrężna 99, 02- 933 Warszawa, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Elektroenergetyka- Wojciech Grudziński, ul. Modlińska 10/ lok.U2, 15-066 Białystok- zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę odcinka instalacji elektrycznej doziemnej średniego napięcia, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 1692/8; 1705; 5194/3 i 1707/5 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), zlokalizowanych w pobliżu ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z upoważnienia Burmistrza Miasta
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Kazimierz PRUS

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu  09.12.2020 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2020-12-09

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2020-12-09

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2020-12-09