Data wydania 2020-10-29
w sprawie budowy odcinka instalacji elektrycznej doziemnej średniego napięcia, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 1692/8; 1705; 5194/3 i 1707/5 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), zlokalizowanych w pobliżu ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.16.2020.PW

budowa odcinka instalacji elektrycznej doziemnej średniego napięcia, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 1692/8; 1705; 5194/3 i 1707/5 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), zlokalizowanych w pobliżu ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

            Bielsk Podlaski; dnia 29 października 2020 r.

GP.6733.16.2020.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek z dnia 27. 10. 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, złożony przez The Corner Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Okrężna 99, 02- 933 Warszawa, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Elektroenergetyka- Wojciech Grudziński, ul. Modlińska 10/ lok.U2, 15-066 Białystok.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę odcinka instalacji elektrycznej doziemnej średniego napięcia, na częściach działek oznaczonych nr geod.: 1692/8; 1705; 5194/3 i 1707/5 (obręb: 3 BIELSK PODLASKI), zlokalizowanych w pobliżu ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                    

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kazimierz Prus
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 29.10.2020 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
 - umieszczenie na stronie internetowej;
 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2020-10-29

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2020-10-29

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2020-10-29