Informacja - GP.6733.16.2018.PW z dnia 2018-09-17 dotyczący budowy linii wodociągowej z rur PCV Ø110 o długości ok. 100 m, na działce oznaczonej nr geod. 41/11, stanowiącej pas drogi wewnętrznej- przedłużenie ul. Wiatrakowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2018-09-17
w sprawie budowy linii wodociągowej z rur PCV Ø110 o długości ok. 100 m, na działce oznaczonej nr geod. 41/11, stanowiącej pas drogi wewnętrznej- przedłużenie ul. Wiatrakowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.16.2018.PW

 

Bielsk Podlaski, dnia 17 września 2018 r.

GP.6733.16.2018.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek złożony w dniu 04. 09. 2018 r., przez Pana Łukasza  Żarskiego, zam. ul. Brańska 18, 17- 100 Bielsk Podlaski, Pana Adama Falkowskiego, zam. ul. Ogrodowa 87D/20, 17- 100 Bielsk Podlaski, Pana Piotra Paszkowskiego, zam. ul. 11 Listopada 96, 17- 100 Bielsk Podlaski i Pana Tomasza Ignaciuk, zam. ul. Kazimierzowska 1/10, 17- 100 Bielsk Podlaski.- zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

     Budowę linii wodociągowej z rur PCV Ø110 o długości ok. 100 m, na działce oznaczonej nr geod. 41/11, stanowiącej pas drogi wewnętrznej- przedłużenie ul. Wiatrakowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 17.09.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-09-17

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-09-17

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-09-17