Informacja - GP.6733.16.2018.PW z dnia 2018-09-05 dotyczący budowy linii wodociągowej z rur PCV Ø110 o długości ok. 50 m, na działce oznaczonej nr geod. 41/11, stanowiącej pas drogi wewnętrznej- przedłużenie ul. Wiatrakowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2018-09-05
w sprawie budowy linii wodociągowej z rur PCV Ø110 o długości ok. 50 m, na działce oznaczonej nr geod. 41/11, stanowiącej pas drogi wewnętrznej- przedłużenie ul. Wiatrakowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.16.2018.PW

            Bielsk Podlaski, 5 września 2018 r.

 

 

GP.6733.16.2018.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 04. 09. 2018 r., złożony przez Pana Łukasza  Żarskiego, zam. ul. Brańska 18, 17- 100 Bielsk Podlaski, Pana Adama Falkowskiego, zam. ul. Ogrodowa 87D/20, 17- 100 Bielsk Podlaski, Pana Piotra Paszkowskiego, zam. ul. 11 Listopada 96, 17- 100 Bielsk Podlaski i Pana Tomasza Ignaciuk, zam. ul. Kazimierzowska 1/10, 17- 100 Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

     Budowę linii wodociągowej z rur PCV Ø110 o długości ok. 50 m, na działce oznaczonej nr geod. 41/11, stanowiącej pas drogi wewnętrznej- przedłużenie ul. Wiatrakowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego obwieszczenia.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 05.09.2018 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
 - umieszczenie na stronie internetowej;
 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-09-05

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-09-05

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-09-05