Informacja - GP.6733.16.2017.PK z dnia 2017-04-25 dotyczący obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-04-25
w sprawie obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.16.2017.PK

 

Bielsk Podlaski, dnia 25 kwietnia 2017 r.

nasz znak: GP.6733.16.2017.PK

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonym na wniosek z dnia 05.04.2017 r., złożony przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z siedzibą przy ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski. – zostały skompletowane akta sprawy.

               Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę ulicy Na Lubce w Bielsku Podlaskim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym budowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zieleńców, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej, linii oświetlenia ulicznego oraz przebudową kolidującej infrastruktury. Inwestycja zlokalizowana jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym: 4291/2, 4833 (ul. Na Lubce) oraz na części działek oznaczonych nr ewid.: 4832 (ul. Kluka), 4844 i 4289 (ul. Glogera) położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

              W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał

z upoważnienia Burmistrza Miasta

Kierownik Ref. Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 26.04.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-04-26

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-04-26