Informacja - GP.6733.16.2016.PK z dnia 2016-08-29 dotyczący o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego" z dnia 2016-08-29 dotyczący GP.6733.16.2016.PK - budowa linii wodociągowej na działce nr 1943/6

Data wydania 2016-08-29
w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego" z dnia 2016-08-29 dotyczący GP.6733.16.2016.PK - budowa linii wodociągowej na działce nr 1943/6
Tytuł GP.6733.16.2016.PK

Bielsk Podlaski,  29 sierpnia 2016 r.

Znak sprawy: GP.6733.16.2016.PK

O B W I E S Z C Z E N I E

                      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778) w związku z art. 61 § 4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym,  na wniosek złożony w dniu 18.08.2016 r., przez Panią Elżbietę Falkowską.

                  Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej o średnicy Ø 110 mm służącej do obsługi istniejących i projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanej na działce oznaczonej nr ewidencyjnymi 1943/6 oraz na części działki oznaczonej nr ewid.: 1976 stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

                    Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

                    Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

                  W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 29.08.2016 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
 - umieszczenie na stronie internetowej;
 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk - Ref.Gp.

Data wytworzenia: 2016-08-29

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-09-26

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-09-26