Data wydania 2020-11-03
w sprawie budowy osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej od komory w działce o numerze geod.: 1416/9 do komory ciepłowniczej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 217/20 planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1416/9 – stanowiącej pas drogi krajowej nr 19 - ul. Piłsudskiego; 1416/4, 1411/3 - stanowiącej pas drogi gminnej ul. Piłsudskiego; 1327/7, 1327/4, 217/20 – własność osób i podmiotów trzecich; 59/38, 59/12 – stanowiącej tereny zamknięte PKP; 59/41, 135/2 – stanowiącej pas drogi wojewódzkiej ul. 11 Listopada; położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.
Tytuł GP.6733.15.2020.PK

budowa osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej od komory w działce o numerze geod.: 1416/9 do komory ciepłowniczej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 217/20 planowanej na części działek oznaczonych nr geod.: 1416/9 – stanowiącej pas drogi krajowej nr 19 - ul. Piłsudskiego; 1416/4, 1411/3 - stanowiącej pas drogi gminnej ul. Piłsudskiego; 1327/7, 1327/4, 217/20 – własność osób i podmiotów trzecich; 59/38, 59/12 – stanowiącej tereny zamknięte PKP; 59/41, 135/2 – stanowiącej pas drogi wojewódzkiej ul. 11 Listopada; położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

 

Bielsk Podlaski, dnia 27 października 2020 r.

nasz znak: GP.6733.15.2020.PK

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 10.09.2020 r. złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim reprezentowane przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego KRASSOWSKIEGO – zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę osiedlowej preizolowanej sieci ciepłowniczej od komory w działce o numerze geod.: 1416/9 do komory ciepłowniczej zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 217/20 planowanej na części działek oznaczonych nr geod.:

1416/9                           – stanowiącej pas drogi krajowej nr 19 - ul. Piłsudskiego;

1416/4, 1411/3              - stanowiącej pas drogi gminnej ul. Piłsudskiego;

1327/7, 1327/4, 217/20 – własność osób i podmiotów trzecich;

59/38, 59/12                  – stanowiącej tereny zamknięte PKP;

59/41, 135/2                  – stanowiącej pas drogi wojewódzkiej ul. 11 Listopada;

położonych w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z upoważnienia Burmistrza Miasta
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Kazimierz PRUS

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu  28.10.2020 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2020-11-03

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2020-11-03

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2020-11-03