Informacja - GP.6733.15.2018.PW z dnia 2018-08-13 dotyczący budowy sieci elektroenergetycznej- linii kablowych niskiego napięcia oraz średniego napięcia oraz złącza kablowego niskiego napięcia, na działce oznaczonej nr geod. 5239/2, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz części dz. ozn. nr geod. 1737/2, stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2018-08-13
w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej- linii kablowych niskiego napięcia oraz średniego napięcia oraz złącza kablowego niskiego napięcia, na działce oznaczonej nr geod. 5239/2, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz części dz. ozn. nr geod. 1737/2, stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.15.2018.PW

Bielsk Podlaski, dnia 13 sierpnia 2018 r.

GP. 6733.15.2018.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego nr 20/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. wydana na wniosek złożony w dniu 10. 07. 2018 r., przez Firmę ELWALS Elżbieta Syczewska, ul. Bielska 31, 17- 120 Brańsk.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

     Budowę sieci elektroenergetycznej- linii kablowych niskiego napięcia oraz średniego napięcia oraz złącza kablowego niskiego napięcia, na działce oznaczonej nr geod. 5239/2, położonej w obrębie 3 Bielsk Podlaski przy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim oraz części dz. ozn. nr geod. 1737/2, stanowiącej pas drogowy ul. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 13.08.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-08-13

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-08-13

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-08-13