Data wydania 2018-08-01
w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej , na działce oznaczonej nr geod. 2352, stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej i na działce ozn. nr geod. 2411/11, stanowiącej pas drogowy ul. Torfowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.14.2018.PW

Bielsk Podlaski, dnia 1 sierpnia 2018 r.

GP. 6733.14.2018.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego nr 19/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. wydana na wniosek złożony w dniu 29. 06. 2018 r., przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17- 100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Mikołaj Sacharewicz, zam. ul. Wojska Polskiego 2/1, 17-100 Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

     Budowę kanalizacji sanitarnej , na działce oznaczonej nr geod. 2352, stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej i na działce ozn. nr geod. 2411/11, stanowiącej pas drogowy ul. Torfowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

            Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 01.08.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

            Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-08-01

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-08-01

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-08-01