Informacja - GP.6733.14.2018.PW z dnia 2018-07-24 dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej , na działce oznaczonej nr geod. 2352, stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej i na działce ozn. nr geod. 2411/11, stanowiącej pas drogowy ul. Torfowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

Data wydania 2018-07-24
w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej , na działce oznaczonej nr geod. 2352, stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej i na działce ozn. nr geod. 2411/11, stanowiącej pas drogowy ul. Torfowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.14.2018.PW

 

Bielsk Podlaski, dnia 24 lipca 2018 r.

 

GP.6733.14.2018.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek złożony w dniu 29. 06. 2018 r., przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Studziwodzka 37, 17- 100 Bielsk Podlaski, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Mikołaj Sacharewicz, zam. ul. Wojska Polskiego 2/1, 17-100 Bielsk Podlaski - zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

     Budowę kanalizacji sanitarnej , na działce oznaczonej nr geod. 2352, stanowiącej pas drogowy ul. Ogrodowej i na działce ozn. nr geod. 2411/11, stanowiącej pas drogowy ul. Torfowej, w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 24.07.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

            Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-07-24

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-07-24

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-07-24