Informacja - GP.6733.14.2017.PK z dnia 2017-04-04 dotyczący OBWIESZCZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Data wydania 2017-04-04
w sprawie OBWIESZCZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Tytuł GP.6733.14.2017.PK

Bielsk Podlaski, 04 kwietnia 2017 r.

znak : GP.6733.14.2017.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. nr poz. 2147 ze zm.) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym na wniosek z dnia 30.03.2017r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Pana Pawła MISZCZUKA zam. przy ul. Kościuszki 10 lok. 3,
17-100 Bielsk Podlaski.

              Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej wraz z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowaną na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 168/41 oraz na części działki oznaczonej nr ewid.: 152 – stanowiącej pas drogowy ul. Grabniak położonych w obrębie: 2 STUDZIWODY
w Bielsku Podlaskim.

               Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

               Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

               W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz PRUS

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 04.04.2017 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- umieszczenie na stronie internetowej;

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-04-05

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-04-05