Informacja - GP.6733.14.2016.PW z dnia 2016-08-23 dotyczący przebudowę drogi polegającą na budowie 67 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, chodników, konstrukcji jezdni oraz budowa ciągów pieszych w parku miejskim wraz z przebudową kolidującej infrastruktury uzbrojenia terenu, na działkach oznaczonych nr geod.:1600/6; 1737/2; 2993/1; 2995, położonych w Bielsku Podlaskim w obrębie: 3 Bielsk Podlaski przy ul. 3 Maja i Kopernika oraz stanowiących pasy drogowe tych ulic.

Data wydania 2016-08-23
w sprawie przebudowę drogi polegającą na budowie 67 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, chodników, konstrukcji jezdni oraz budowa ciągów pieszych w parku miejskim wraz z przebudową kolidującej infrastruktury uzbrojenia terenu, na działkach oznaczonych nr geod.:1600/6; 1737/2; 2993/1; 2995, położonych w Bielsku Podlaskim w obrębie: 3 Bielsk Podlaski przy ul. 3 Maja i Kopernika oraz stanowiących pasy drogowe tych ulic.
Tytuł GP.6733.14.2016.PW

Bielsk Podlaski, 22 sierpnia 2016 r.

GP.6733.14.2016.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 14/2016 z dnia 22. 08. 2016 r., wydana na wniosek złożony w dniu 05.07.2016 r. przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17- 100 Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę drogi polegającą na budowie 67 miejsc postojowych w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, chodników, konstrukcji jezdni oraz budowa ciągów pieszych w parku miejskim wraz z przebudową kolidującej infrastruktury uzbrojenia terenu, na działkach oznaczonych nr geod.:1600/6; 1737/2; 2993/1; 2995, położonych w Bielsku Podlaskim w obrębie: 3 Bielsk Podlaski przy ul. 3 Maja i Kopernika oraz stanowiących pasy drogowe tych ulic.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 t. j.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 2
2.08.2016 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski - Ref.Gp.

Data wytworzenia: 2016-08-23

Wprowadzający: Tomasz Nazaruk

Modyfikujący: Tomasz Nazaruk

Data modyfikacji: 2016-09-26

Opublikował: Tomasz Nazaruk

Data publikacji: 2016-09-26