Data wydania 2018-07-19
w sprawie budowy preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDN65 od węzła cieplnego w budynku przy ul. Ogrodowej 115 wraz z przyłączami 2xDN32 do węzłów cieplnych w projektowanych budynkach przy ul. Mickiewicza
Tytuł GP.6733.13.2018.PW

 

Bielsk Podlaski, dnia 18 lipca 2018 r.

GP.6733.13.2018.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j.) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż na wniosek złożony w dniu 11. 06. 2018 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A., ul. 3 Maja 22, 17- 100 Bielsk Podlaski - zostały skompletowane akta sprawy.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

     Budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDN65 od węzła cieplnego w budynku przy ul. Ogrodowej 115 wraz z przyłączami 2xDN32 do węzłów cieplnych w projektowanych budynkach przy ul. Mickiewicza.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez  umieszczenie w dniu 19.07.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2018-07-19

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-07-19

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-07-19