Informacja - GP.6733.13.2018.PW z dnia 2018-06-14 dotyczący budowy preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDN65 od węzła cieplnego w budynku przy ul. Ogrodowej 115 wraz z przyłączami 2xDN32 do węzłów cieplnych w projektowanych budynkach przy ul. Mickiewicza

Data wydania 2018-06-14
w sprawie budowy preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDN65 od węzła cieplnego w budynku przy ul. Ogrodowej 115 wraz z przyłączami 2xDN32 do węzłów cieplnych w projektowanych budynkach przy ul. Mickiewicza
Tytuł GP.6733.13.2018.PW

            Bielsk Podlaski, 13 czerwca 2018 r.

GP.6733.13.2018.PW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073t.j.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257t.j..), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 11. 06. 2018 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A., ul. 3 Maja 22, 17- 100 Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

     Budowę preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDN65 od węzła cieplnego w budynku przy ul. Ogrodowej 115 wraz z przyłączami 2xDN32 do węzłów cieplnych w projektowanych budynkach przy ul. Mickiewicza.

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu  niniejszego  obwieszczenia.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 14.06.2018 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;

 - umieszczenie na stronie internetowej;

 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP.

Data wytworzenia: 2018-06-14

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2018-06-14