Informacja - GP.6733.13.2017.PK z dnia 2017-04-14 dotyczący OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 11/2017 w sprawie nr GP.6733.13.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wydania 2017-04-14
w sprawie OBWIESZCZENIE o wydanej decyzji nr 11/2017 w sprawie nr GP.6733.13.2017.PK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tytuł GP.6733.13.2017.PK

Bielsk Podlaski, dnia 14 kwietnia 2017 r.

nasz znak: GP. 6733.13.2017.PK
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

              Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 11/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. wydana na wniosek złożony w dniu 23.03.2017 r., przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim z siedzibą przy ul. Kleszczelowskiej 1, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowany przez Panią Bożenę Grotowicz.

           Zamierzenie inwestycyjne obejmuje rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku „Z” z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby działalności medycznej z zakresu onkologii, chorób zakaźnych i opieki długoterminowej w SPZOZ w Bielsku Podlaskim zlokalizowanego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym: 3607/12 położonej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim.

            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

podpisał z upoważnienia
Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 18.04.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2017-04-14

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2017-04-14