Data wydania 2020-09-17
w sprawie budowy linii wodociągowej z rur PCV Ø110, na działce oznaczonej nr geod.: 208/6, stanowiącej drogę wewnętrzną- ul. Bursztynową oraz działce ozn. nr geod. 53, stanowiącej pas drogowy ul. Wysokiej, ( obręb 1 Hołowiesk) w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.12.2020.PW

budowa linii wodociągowej z rur PCV Ø110, na działce oznaczonej nr geod.: 208/6, stanowiącej drogę wewnętrzną- ul. Bursztynową oraz działce ozn. nr geod. 53, stanowiącej pas drogowy ul. Wysokiej, ( obręb 1 Hołowiesk) w Bielsku Podlaskim.

 

Bielsk Podlaski, dnia 17 września 2020 r.

GP. 6733.12.2020.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 14/2020 z dnia 17. 09. 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym wydana na wniosek złożony w dniu 23 .07. 2020 r., złożony przez Pana Krzysztofa Korniluk, zam. Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej z rur PCV Ø110, na działce oznaczonej nr geod.: 208/6, stanowiącej drogę wewnętrzną- ul. Bursztynową oraz działce ozn. nr geod. 53, stanowiącej pas drogowy ul. Wysokiej, ( obręb 1 Hołowiesk) w Bielsku Podlaskim.

    W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 17.09.2020 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2020-09-17

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2020-09-17

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2020-09-17