Data wydania 2020-09-01
w sprawie budowy budowę linii wodociągowej z rur PCV Ø110, na działce oznaczonej nr geod.: 208/6, stanowiącej drogę wewnętrzną- ul. Bursztynową oraz działce ozn. nr geod. 53, stanowiącej pas drogowy ul. Wysokiej, ( obręb 1 Hołowiesk) w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.12.2020.PW

budowa budowę linii wodociągowej z rur PCV Ø110, na działce oznaczonej nr geod.: 208/6, stanowiącej drogę wewnętrzną- ul. Bursztynową oraz działce ozn. nr geod. 53, stanowiącej pas drogowy ul. Wysokiej, ( obręb 1 Hołowiesk) w Bielsku Podlaskim.

 

Bielsk Podlaski, dnia 1 września 2020 r.

GP.6733.12.2020.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - Urząd Miasta Bielsk Podlaski podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym prowadzonej na wniosek z dnia 23 .07. 2020 r., złożony przez Pana Krzysztofa Korniluk, zam. Bielsk Podlaski– zostały skompletowane akta sprawy.

    Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej z rur PCV Ø110, na działce oznaczonej nr geod.: 208/6, stanowiącej drogę wewnętrzną- ul. Bursztynową oraz działce ozn. nr geod. 53, stanowiącej pas drogowy ul. Wysokiej, ( obręb 1 Hołowiesk) w Bielsku Podlaskim.

    W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z upoważnienia Burmistrza Miasta

 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Kazimierz PRUS

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez  umieszczenie w dniu 1.09.2020 r. na:

-  tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski,

-  słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2020-09-01

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2020-09-01

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2020-09-01