Data wydania 2020-07-28
w sprawie budowy linii wodociągowej z rur PCV Ø110, na działce oznaczonej nr geod.: 208/6, stanowiąca drogę wewnętrzną- ul. Bursztynową oraz działkach ozn. nr geod. 53; 54/13, stanowiących pas drogowy ul. Wysokiej ( obręb 1 Hołowiesk) w Bielsku Podlaskim.
Tytuł GP.6733.12.2020.PW

budowa linii wodociągowej z rur PCV Ø110, na działce oznaczonej nr geod.: 208/6, stanowiąca drogę wewnętrzną- ul. Bursztynową oraz działkach ozn. nr geod. 53; 54/13, stanowiących pas drogowy ul. Wysokiej ( obręb 1 Hołowiesk) w Bielsku Podlaskim.

            Bielsk Podlaski, dnia 28 lipca 2020 r.

GP.6733.12.2020.PW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) w związku z art. 6 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204) w myśl art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie, na wniosek z dnia 23 .07. 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym złożony przez Pana Krzysztofa Korniluk, zam. Bielsk Podlaski.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę linii wodociągowej z rur PCV Ø110, na działce oznaczonej nr geod.: 208/6, stanowiąca drogę wewnętrzną- ul. Bursztynową oraz działkach ozn. nr geod. 53; 54/13, stanowiących pas drogowy ul. Wysokiej ( obręb 1 Hołowiesk) w Bielsku Podlaskim.

     Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

     Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego  obwieszczenia.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.                                                                                             

Z up. Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
Kazimierz Prus
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
w dniu 28.07.2020 r. poprzez:

 - wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  Bielsk Podlaski;
 - umieszczenie na stronie internetowej;
 - słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;
 - w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2020-07-28

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2020-07-28

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2020-07-28