Informacja - GP.6733.12.2018.PK z dnia 2018-07-24 dotyczący OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Data wydania 2018-07-24
w sprawie OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Tytuł GP.6733.12.2018.PK

Bielsk Podlaski, dnia 24 lipca 2018 r.

nasz znak: GP.6733.12.2018.PK

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 17/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. wydana na wniosek złożony w dniu 30.05.2018 r., przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w imieniu i na rzecz, którego występuje INFRAP Łukasz KLEBUS z siedzibą w Białymstoku.

         Zamierzenie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejącej ulicy Wyszyńskiego w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego wraz z budową i przebudową  sieci uzbrojenia terenu planowane na działkach oznaczonych nr geod.: 148, 59/41, 135/2, 59/42, 339/3, 217/2, 338, 340/1, 353/3 w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI.

          W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski

Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej

Kazimierz Prus

 

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

poprzez umieszczenie w dniu 25.07.2018 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

 

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Korniluk

Data wytworzenia: 2018-07-24

Wprowadzający: Paweł Korniluk

Modyfikujący: Paweł Korniluk

Data modyfikacji: 2018-07-24

Opublikował: Paweł Korniluk

Data publikacji: 2018-07-24