Informacja - GP. 6733.12.2017.PW z dnia 2017-05-12 dotyczący Budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV od istniejącej podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i kontenerowej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr geod.:65/10; 65/11; 65/12; 65/14; 74; 94/5; 107/1; 107/15; 117/1; 117/9, położonych przy ul. Obwodowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2017-05-12
w sprawie Budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV od istniejącej podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i kontenerowej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr geod.:65/10; 65/11; 65/12; 65/14; 74; 94/5; 107/1; 107/15; 117/1; 117/9, położonych przy ul. Obwodowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP. 6733.12.2017.PW

Bielsk Podlaski, dnia 12 maja 2017 r.

GP. 6733.12.2017.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

                Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego nr 17/2017 z dnia 11 maja 2017 r. wydana na wniosek złożony w dniu 22.03.2017 r., przez PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Elsam Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17- 100 Bielsk Podlaski.

              Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

             Budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV od istniejącej podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i kontenerowej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr geod.:65/10; 65/11; 65/12; 65/14; 74; 94/5; 107/1; 107/15; 117/1; 117/9, położonych przy ul. Obwodowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim;


            W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

 

 

            Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 12.05.2017 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

           Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2017-05-12

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-05-12

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-05-12