Informacja - GP.6733.12.2017.PW z dnia 2017-03-28 dotyczący budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV od istniejącej podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i kontenerowej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr geod.:65/10; 65/11; 65/12; 65/14; 74; 94/5; 107/1; 107/15; 117/1; 117/9, położonych przy ul. Obwodowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2017-03-28
w sprawie budowy podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV od istniejącej podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i kontenerowej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr geod.:65/10; 65/11; 65/12; 65/14; 74; 94/5; 107/1; 107/15; 117/1; 117/9, położonych przy ul. Obwodowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.12.2017.PW

Bielsk Podlaski, 28 marca 2017 r.

GP.6733.12.2017.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 61 §4 w myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), Urząd Miasta Bielsk Podlaski zawiadamia, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 22.03.2017 r., złożony przez PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Elsam Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17- 100 Bielsk Podlaski.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:

Budowę podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV od istniejącej podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia i kontenerowej stacji transformatorowej zasilanej projektowaną linią podziemną 15 kV oraz budowa podziemnej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach oznaczonych nr geod.:65/10; 65/11; 65/12; 65/14; 74; 94/5; 107/1; 107/15; 117/1; 117/9, położonych przy ul. Obwodowej w obrębie: 3 BIELSK PODLASKI w Bielsku Podlaskim.

Zapraszamy do udziału w przedmiotowym postępowaniu, które prowadzone jest w pokoju nr 215 (II piętro) Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, przy ul. Kopernika 1.

Ewentualne uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowej inwestycji na opisanym wyżej terenie mogą być wnoszone w terminie 7 dni po doręczeniu niniejszego obwieszczenia.

W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), doręczenie przedmiotowego zawiadomienia, będzie uznane za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości

w dniu 28.03.2017 r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;

- umieszczenie na stronie internetowej;

- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta;

- w tym w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Ich zdjęcie nastąpi po upływie 7 dni od dnia ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2017-03-28

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2017-03-28

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2017-03-28