Informacja - GP.6733.11.2019.PW z dnia 2019-12-03 dotyczący budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 do 0,5 MPa, na części działki ozn. nr geod. 343 stanowiącej pas drogowy ul. Jana Pawła II, oraz części działki ozn, nr geod. 5126 stanowiącej pas drogowy ul. W. Pileckiego, leżących w obrębie 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim

Data wydania 2019-12-03
w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 do 0,5 MPa, na części działki ozn. nr geod. 343 stanowiącej pas drogowy ul. Jana Pawła II, oraz części działki ozn, nr geod. 5126 stanowiącej pas drogowy ul. W. Pileckiego, leżących w obrębie 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.11.2019.PW

Bielsk Podlaski, dnia 03 grudnia 2019 r.

GP. 6733.11.2019.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 11/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym, wydana na wniosek z dnia 14.10.2019 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Pan Marcin Kranz, ul. Chopina 34, 17- 300 Siemiatycze.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę sieci gazowej średniego ciśnienia DN90 do 0,5 MPa, na części działki ozn. nr geod. 343 stanowiącej pas drogowy ul. Jana Pawła II, oraz części działki ozn, nr geod. 5126 stanowiącej pas drogowy ul. W. Pileckiego, leżących w obrębie 3 Bielsk Podlaski w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

 

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 03.12.2019 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2019-12-03

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2019-12-03

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2019-12-03