Data wydania 2020-09-17
w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na części działki oznaczonej nr geod.: 2546/2, stanowiącej pas drogowy ul. Widowskiej oraz działkach ozn. nr geod.: 2432/2; 2433/2; 2434/2; 2436/2; 2437/2; 5233; 2328/2, stanowiących pas drogowy ul. Chmielnej, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) w Bielsku Podlaskim
Tytuł GP.6733.10.2020.PW

 

Bielsk Podlaski, dnia 15 września 2020 r.

 GP. 6733.10.2020.PW

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamia się, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski została podana do publicznej wiadomości decyzja nr 13/2020 z dnia 17. 09. 2020 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o charakterze liniowym wydana na wniosek złożony w dniu 17. 07. 2020 r., złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33- 100 Tarnów, w imieniu i na rzecz której występuje pełnomocnik Usługi Instalacyjno- Budowlane Zbigniew Świaniewicz, ul. Długosza 8, 16- 001 Kleosin.

     Zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę gazociągu średniego ciśnienia do 0,5 MPa, na części działki oznaczonej nr geod.: 2546/2, stanowiącej pas drogowy ul. Widowskiej oraz działkach ozn. nr geod.: 2432/2; 2433/2; 2434/2; 2436/2; 2437/2; 5233; 2328/2, stanowiących pas drogowy ul. Chmielnej, (obręb: 3 BIELSK PODLASKI) w Bielsku Podlaskim.

     W myśl art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) doręczenie przedmiotowej decyzji, będzie uznane za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
 Burmistrza
Miasta Bielsk Podlaski
Kierownik Ref. Gosp. Przestrzennej
Kazimierz Prus

     Niniejsze obwieszenie zostaje podane do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w dniu 17.09.2020 r. na:

- tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski;
- słupach ogłoszeniowych na terenie miasta oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

     Ich zdjęcie nastąpi po upływie 14 dni po dniu ich wywieszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Bielsk Podlaski

Wytwarzający/odpowiadający: Paweł Wasilewski inspektor GP

Data wytworzenia: 2020-09-17

Wprowadzający: Paweł Wasilewski

Modyfikujący: Paweł Wasilewski

Data modyfikacji: 2020-09-17

Opublikował: Paweł Wasilewski

Data publikacji: 2020-09-17